วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

การเปลี่ยนแปลงสิ่งชั่วช้าเป็นสิ่งจำเป็น

จากท่านอบู สะอีด อัล-คุดรีย์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า "ฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์(ซล.)กล่าวว่า ใครก็

ตามในหมู่พวกท่านพบเห็นความชั่วช้าอันใดอันหนึ่่งเขาจงเปลี่ยนแปลงมันด้วยมือของเขาหากเขาไม่มี

ความสามารถก็จงเปลี่ยนแปลงด้วยลิ้น(ด้วยคำพูดหรือการตักเตือน)ของเขา หากเขาไม่มีความสามารถก็

จงเปลี่ยนแปลงด้วยใจ(ปฏิเสธด้วยใจ)ของเขาและนั่นคือการศรัทธาที่อ่อนแอที่สุด"


                                                                                                                 บันทึกโดย มุสลิมออกห่างจากสิ่งที่คลุมเครือ

จากท่านอบูอับดิลลาฮ นั่นคือ อัน-นุอมาน อิบนุบะชีร เราะฎิยัลลอฮอันฮุ เล่าว่า: ฉันได้ยินท่านรอซูลุ

ลลอฮ(ซล.)กล่าว่า "แท้จริงสิ่งที่อนุมัติ(หะลาล)นั้นชัดเจนและสิ่งที่ต้องห้าม(หะรอม)ก็ชัดเจนเช่นกันและ

ในระหว่างทั้งสองนั้นคือสิ่งที่คลุมเครือซึ่งผู้คนส่วนมากไม่รู้ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ระแวดระวังและปกป้องตัว

เขาจากสิ่งที่คลุมเครือแท้จริงเขาได้ให้ศาสนาและเกรียติของเขาใสสะอาดปลอดมลทินและใครก็ตามที่

ตกอยู่ในสิ่งที่คลุมเครือก็เสมือนกับว่าเขาได้ตกอยู่ในสิ่งที่ต้องห้ามเปรียบดังเช่นผู้ที่เลี้ยงปศุสัตว์อยู่รอบๆ

บริเวณเขตหวงห้ามซึ่งมันเกือบจะเล็ดลอดเข้าไปกินในเขตหวงห้ามอยู่แล้ว พึงทราบเถิดว่าทุกๆกษัตริย์

ย่อมมีเขตหวงห้ามและพึงทราบเถิดว่าแท้จริงเขตหวงห้ามของอัลลอฮ์คือบรรดาสิ่งต้องห้ามทั้งหลายพึง

ทราบเถิดว่าในร่างกายมนุษย์นั้นมีก้อนเนื้อชิ้นหนึ่งเมื่อมันดีร่างกายทั้งหมดก็จะดีตามไปด้วยและถ้า

หากว่ามันเสียร่างกายทั้งหมดก็จะเสียตามไปด้วยพึงทราบเถิดว่ามันคือ "หัวใจ"

    
                                                                                                                 บันทึกโดย

                                                                                                         อัล-บุคอรีย์และมุสลิม

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แนะนำตัว


นางสาว. ซอลีฮะ  ปูตีล่า

190  ซอย 12   ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โรงเรียนมุสลีมีนศึกษา
นางสาว ซอลีฮะ ปูตีล่า

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ผลตอบแทนของการเป็นปรปักษ์ต่อบรรดาคนรักของอัลลอฮ.

จากท่านอบู ฮุร็อยเราะฮ์ เราะฎิยัลลอฮ.อันฮุ เล่าว่า: ท่านรอซูลุลลอฮ.(ซ.ล) กล่าวว่า:แท้จริงอัลลอฮ.

ผู้ทรงสูงส่งได้ตรัสว่า:"ผู้ใดก็ตามที่เป็นปรปักษ์กับคนรักของข้า แท้จริงข้าได้ประกาศสงครามกับเขาและ

ไม่มีสิ่งใดที่บ่าวของข้า ได้ปฏิบัติเพื่อให้ใกล้ชิดกับข้าที่ข้าจะรักยิ่งกว่าสิ่งที่ข้าได้กำหนดเป็นศาสนบังคับ

(ฟัรฎู)เหนือเขา และบ่าวของข้าจะยังคงปฏิบัติเพื่อให้ใกล้ชิดกับข้าด้วยกับสิ่งที่เป็นสุนัตต่างๆจนกระทั่ง

ข้ารักเขาและเมื่อใดข้ารักเขาข้าจะเป็นหูของเขาที่เขาใช้ฟัง เป็นดวงตาของเขาที่เขาใช้มอง เป็นมือของ

เขาที่เขาใช้หยิบจับ และเป็นเท้าของเขาที่เขาใช้เดิน และหากเขาวิงวอนของต่อข้าแน่นอนข้าจะ

ประทานให้แก่เขา และหากเขาขอความคุ้มครองต่อข้าข้าก็จะย่อมให้ความคุ้มครองแก่เขา"

                                                                                                              บันทึกโดย: อัล-บุคอรีย์

วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

คุณค่าอัลกรุอ่าน

จากญาบิดร์ (รอฎิยัลลอฮุอันฮุ) เล่าว่า : ท่านนบี (ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กล่าวว่า : " อัลกรุอานจะ

ให้การช่วยเหลือ ซึ่งการช่วยเหลือนั้นเป็นที่รับรอง และอัลกรุอานจะเป็นพยานยืนยัน ซึ่งเป็นการยืนยันที่

ได้รับการยอมรับ ผู้ใดยึดเอากรุอานไว้ข้างหน้า (คือปฏิบัติตามอัลกรุอาน) มันจะนำเขาเข้าสู่สวรรค์ และ

ผู้ใดที่เอากรุอานไว้เบื้องหลัง (คือไม่ปฏิบัติตามกรุอาน)อัลกรุอานจะทำให้เขาเข้าสู่ขุมนรก "
                          
                                                                                                                              (  อิบนุฮิบบาน )
นางสาว ซอลีฮะ ปูตีล่า